Regulamin opisuje szczegółowe zasady korzystania z usługi niniejszego serwisu internetowego.

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Właścicielem serwisu jest: ORCHID Robert Kobyliński Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, NIP 1130308814, REGON 012462607.
 3. Korzystanie z Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług wymaga zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia utworzenie Konta i korzystanie z Usług.

2. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Serwis
  Zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Usług, dostępna pod adresem https://klubecommerce.pl oraz adresami podstron i subdomen
 • Użytkownik
  Korzystający z Usług na podstawie Umowy, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną
 • Cennik
  Informacje o cenach Usług dostępne pod adresem: https://klubecommerce.pl/membership, będące integralną częścią Regulaminu
 • Kodeks cywilny
  Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. z dnia 8 października 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) wraz z późniejszymi zmianami
 • Prawo autorskie
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  (tj. z dnia 14 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021r. poz. 1062) wraz z późniejszymi zmianami
 • RODO
  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa o prawach konsumenta
  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 21 lutego 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) wraz z późniejszymi zmianami;
 • UŚUDE
  Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 3 marca 2020 r., poz. 1219)
 • Konsument
  Osoba fizyczna dokonująca wraz z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Przedsiębiorca
  Osoba fizyczna niebędąca Konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej
 • Konto/Konto Użytkownika/Panel
  Element Serwisu dostępny po zalogowaniu się przez Użytkownika, umożliwiający zmianę ustawień oraz preferencji korzystania z Serwisu;
 • Profil/Profil Użytkownika
  Element Serwisu dostępna po zalogowaniu się przez Użytkownika, zawierający informacje o Użytkowniku (w tym: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące jego aktywności itp.)
 • Mailing/Newsletter
  Usługa świadczona bezpłatnie lub w modelu subskrypcyjnym, polegająca na wysyłaniu Użytkownikowi na podany adres e-mail treści o tematyce sprzedaży w sieci Internet, prowadzenia sklepu internetowego, zawierający porady, artykuły oraz inne informacje, które autor uzna za wartościowe dla Użytkownika
 • Okres rozliczeniowy
  Okres, za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Usług (np. miesiąc, kwartał, półrocze lub rok)
 • Opłata
  Opłata wnoszona przez Użytkownika w wysokości określonej w Cenniku umożliwiająca korzystania z Usług w danym Okresie rozliczeniowym
 • Polityka Prywatności
  Dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, dostępny pod adresem: https://klubecommerce.pl/polityka-prywatnosci
 • Regulamin
  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowiący wzorzec umowy
  i będący jednoczenie wypełnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE
 • Umowa
  Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiot i treść określają postanowienia niniejszego Regulaminu, Cennik i informacje o Usługach dostępne w Serwisie
 • Usługi
  Odpłatne i bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, w tym: prowadzenie Konta z dostępem do Zasobów oraz Newsletter
 • Usługodawca
  Podmiot świadczący Usługi na podstawie Regulaminu, określony w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu
 • Zasoby
  Dostępne w ramach Serwisu funkcjonalności oraz treści, w tym kanały dyskusyjne (forum), Newsletter oraz poczta elektroniczna

3. Wymagania techniczne

Korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności z Usług, wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem, tj.:

 • dysponowanie sprawnym urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet (np. komputer, tablet, smartphone)
 • poprawnie skonfigurowana i aktualna wersja przeglądarki internetowej
 • oprogramowanie umożliwiające prawidłowe wyświetlanie dokumentów PDF oraz plików graficznych
 • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej
 • ustawienia konta pocztowego umożliwiające otrzymywanie wiadomości od Serwisu
 • włączona obsługa plików cookies i Java Script

4. Korzystanie z Serwisu

W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownikowi:

 • korzystanie z Usług, w tym: założenie, prowadzenie i likwidację Konta umożliwiającego dostęp do Zasobów i otrzymywanie Newslettera;
 • zapoznanie się z ofertą Usługodawcy (Cennik, informacje o Usługach);
 • przesłanie wiadomości Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 • respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, przez co należy rozumieć m.in.: zakaz zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc i nienawiść
 • niepodejmowania działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu i wejścia w posiadanie informacji oraz danych nieprzeznaczonych dla Użytkownika
 • niepodejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawem, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z treści zamieszczanych w Serwisie wyłącznie na własny prywatny (niekomercyjny) użytek. Zakazane jest ich kopiowanie i wykorzystywanie w innych celach.

W przypadku gdy Użytkownik, korzystając z Serwisu, dopuści się naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, lub w inny sposób działa na szkodę Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich, Usługodawca może ograniczyć jego dostęp lub pozbawić go dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. O zastosowanych środkach Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany (mailowo). Uzyskanie powtórnego dostępu do Serwisu wymaga zgody Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w ramach Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych lub naprawczych, jak również w związku z modernizacją Serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub zakłócenia w dostępie do Serwisu wywołane siłą wyższą (pożar, klęski żywiołowe, epidemia), awariami sprzętu Użytkownika, przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem, nieuprawnioną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Użytkowników.

5. Konto Użytkownika

 1. Prowadzenie Konta Użytkownika odbywa się w ramach świadczenia Usług i może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Zarejestrowanie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza rejestracji.
 3. Do zawarcia Umowy w zakresie prowadzenia Konta dochodzi z chwilą aktywacji Usług.
 4. Zalogowanie się do Serwisu wymaga podania loginu (adres email) oraz odebrania wiadomości email i wywołanie odnośnika weryfikacyjnego.
 5. Konto zakładane jest na czas korzystania przez Użytkownika z Usług.
 6. Użytkownik jest uprawniony do likwidacji Konta w każdym czasie bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać wiadomość z żądaniem usunięcia Konta na adres: [email protected]. Likwidacja Konta przez Użytkownika w tym trybie jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy i nie uprawnia Użytkownika do zwrotu Opłaty za niewykorzystany Okres rozliczeniowy.
 7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia Konta w przypadku rażącego naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowień z punktu 5 Regulaminu.

6. Profil Użytkownika

 1. Po utworzeniu Konta w Serwisie zostaje utworzony Profil Użytkownika.
 2. Użytkownik może edytować swój Profil.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych oraz do ich aktualizowania poprzez samodzielną edycję Profilu.
 4. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do treści zamieszczanych przez Użytkownika w Profilu, Użytkownik zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, poniesione w związku z takimi roszczeniami.

7. Usługi

 1. Korzystanie z Usług jest możliwie po wcześniejszym złożeniu dyspozycji rejestracji w Serwisie Konta, zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności, zapoznaniu się z Cennikiem oraz zamówieniu i opłaceniu Usług.
 2. Umowa o zostaje zawarta z chwilą rejestracji przez Użytkownika.
 3. Usługi odpłatne aktywowane są niezwłocznie po uiszczeniu przez Użytkownika Opłaty.
 4. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony lub oznaczony w przypadku korzystania z Usług płatnych.

8. Newsletter

 1. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Newslettera po aktywacji Usług na zasadach określonych w punkcie 7 Regulaminu.
 2. Zamówienie Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez Użytkownika korespondencji drogą elektroniczną (zamówienie Newslettera).
 3. Użytkownik może wypisać się z Newslettera w każdym momencie, bez podawania przyczyny. W celu realizacji tego uprawnienia należy skorzystać z możliwości rezygnacji przy pomocy kliknięcia link znajdujący się w każdej wiadomości email zawierającej Newsletter.
 4. W przypadku wypisania się z Newslettera nie dochodzi do rozwiązania Umowy, a tylko do ograniczenia zakresu Usług świadczonych w ramach uiszczonej Opłaty lub bezpłatnej usługi.
 5. Rezygnacja z Newslettera nie uprawnia Użytkownika do żądania od Usługodawcy zwrotu części uiszczonej Opłaty.
 6. Ponowną zapisanie się do Newslettera możliwe jest w ustawieniach Konta Użytkownika lub poprzez kontakt mailowy z Usługodawcą pod adresem [email protected].
 7. Newsletter może zawierać treści chronione prawem własności intelektualnej. Usługodawca ma wyłączne prawo do treści przesyłanych w Newsletterze. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

9. Płatności

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za Usługę z góry zgodnie z Cennikiem. Podane ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności poprzez obciążanie karty płatniczej Użytkownika automatycznie za kolejne miesiące subskrypcji (płatności odnawialne); podmiotem świadczącym obsługę płatności jest firma Stripe Inc. z siedzibą przy 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA www.stripe.com. Kwota kolejnej płatności odnawialnej jest podana podczas składania zamówienia, jest także widoczna w Koncie. Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie jego karty płatniczej zgodnie ze złożonym zamówieniem i może w każdej chwili wycofać zgodę na płatności odnawialne poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności Serwisu lub funkcjonalności dostarczanych przez podmioty trzecie.
 3. W przypadku braku możliwości dokonania płatności w sposób zawarty w punkcie 2 Usługodawca może zaoferować płatność przelewem bankowym na podane konto lub w innej dostępnej formie. Aby skorzystać z tej możliwości, należy skontaktować się z Usługodawcą pod adresem [email protected].
 4. Momentem zapłaty jest moment potwierdzenia dokonania płatności przekazanego Usługodawcy przez operatora płatności.
 5. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługodawca.
 6. Na życzenie Użytkownika Usługodawca wystawi Użytkownikowi fakturę VAT na podstawie danych podanych przez Użytkownika. Dane należy przesłać elektronicznie na adres [email protected] po dokonaniu płatności.
 7. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą Użytkownik powinien, podczas rejestracji Konta i składania zamówienia na Usługi podać swój nr NIP oraz inne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Usługodawcy drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106 n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 9. Zmiany dotyczące Opłat będą ogłaszane w Serwisie poprzez publikację aktualnego Cennika. Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości Opłat uiszczonych przez Użytkowników na podstawie Umowy zawartej przed opublikowaniem zmienionego Cennika.

10. Rozwiązywanie Umowy

 1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nastąpi w chwili złożenia przez Użytkownika dyspozycji usunięcia Konta lub wskutek usunięcia Konta przez Usługodawcę w związku z rozwiązaniem Umowy z przyczyn określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn poprzez usunięcie Konta w Serwisie. Wówczas Umowa wygasa z końcem bieżącego Okresu rozliczeniowego, a wcześniej dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia faktu korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź w sposób naruszający prawa osób trzecich.
 4. Usługodawca może zaprzestać świadczenia Usług z ważnego powodu, przez który należy rozumieć istotne przyczyny natury finansowej i biznesowej (w tym zmiana profilu działalności i zakresu świadczonych usług), zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na działalność Usługodawcy czy zakończenie prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługodawcę. O planowanym zakończeniu świadczenia Usług związanych z Serwisem z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni za pośrednictwem Serwisu i drogą mailową. W takiej sytuacji, w przypadku Umów zawartych na Okres rozliczeniowy dłuższy niż 60 dni Usługodawca dokona Użytkownikowi zwrotu uiszczonych Opłat za okres dłuższy niż 60 dni.

11. Reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu lub nieprawidłowości
  w świadczeniu Usług Użytkownik może złożyć reklamację, przesyłając ją na adres [email protected].
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać przedmiot reklamacji – wskazanie nieprawidłowości wraz ze wskazaniem terminu ich wystąpienia i czasu trwania oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Użytkownika informacje, o których mowa w punkcie 2 powyżej wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę, a sposób rozstrzygnięcia Usługodawca przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta.
 5. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz pytania dotyczące Usług należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres mailowy: [email protected] .

12. Ochrona danych osobowych i poufność

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 2. Administratorem danych Użytkowników jest Usługodawca.
 3. Administrator danych przetwarza niezbędne dane osobowe Użytkowników, tj. imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej, NIP, nr konta bankowego lub informacje o karcie w celach związanych z realizacją Umowy, wypełnianiem obowiązków prawnych, a także w związku z realizacją prawie uzasadnionych interesów Usługodawcy.
 4. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie Umowy i korzystanie z Usług może okazać się niemożliwe.
 5. Usługodawca dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, w szczególności poprzez dokonywanie czynności przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO i regulacje sektorowe) oraz zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

13. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca zastrzega, że Serwis, jak i Newsletter zawierają treści chronione prawem własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług nie oznacza nabycia żadnych praw na dobrach niematerialnych do utworów.
 3. Bez pozyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie oraz modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu czy treści pochodzących z Newslettera.
 4. Usługodawca udziela Użytkownikowi jedynie licencji niewyłącznej (dalej: „Licencja”) uprawniającej do korzystania z Serwisu i treści zamieszczonych w Newsletterach w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w tym na zasadach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz informacjach zamieszczonych w Serwisie, a udzielona Użytkownikowi licencja nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 5. Licencja udzielana jest przez Usługodawcę bez ograniczeń terytorialnych na czas określony odpowiadający okresowi świadczenia Usług i wygasa wraz z usunięciem Konta.

14. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Użytkownik (będący zarówno Konsumentem, jak i Przedsiębiorcą) może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległości na adres poczty elektronicznej [email protected].
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca w ciągu 30 dni od dnia otrzymana oświadczenia  zwróci Użytkownikowi uiszczoną Opłatę za Usługi, od których zakupu Użytkownik odstąpił. Zwrot nastąpi bez dodatkowych kosztów i według takiego samego sposobu jak przy uiszczaniu Opłaty, chyba że Użytkownik zgłosił wcześniej Usługodawcy inny sposób zwrotu.

15. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) Rzeczników Konsumentów lub Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Informacja o innych dostępnych sposobach pozasądowego rozpatrywania sporów, w tym lista Rzeczników Konsumentów oraz procedury związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawach autorskich czy UŚUDE.


16. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych.
 2. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu nie później niż 14 dni przed ich planowanym wejściem w życie poprzez: wyświetlenie komunikatu i publikację nowego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie informacji o planowanej zmianie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta. Użytkownik może zgłosić sprzeciw w zakresie wprowadzonych zmian do momentu ich wejścia w życie poprzez poinformowanie Usługodawcy o tym za pośrednictwem maila na adres: [email protected]. Zgłoszenie sprzeciwu jest jednoznaczne
  z wypowiedzeniem Umowy.
 3. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian w terminie 14 dni od powiadomienia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu. W przypadku sprzeciwu Umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie nowego Regulaminu, co skutkuje również zablokowaniem dostępu do Konta.
 4. Usługodawca może na mocy odrębnej umowy zawartej z Użytkownikiem odmiennie uregulować zasady korzystania z Serwisu i świadczenia Usług. W takiej sytuacji w razie kolizji postanowienia ww. umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory na gruncie niniejszego regulaminu będą rozwiązywane w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku Przedsiębiorców, gdy nie dojdzie do porozumienia – przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumentów, Praw autorskich, RODO i UŚUDE.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023 r.